ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OPTIOS BVBA

Versie 2.0, geldig vanaf 01/11/2016

ARTIKEL 1. VOORWERP, DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

De BVBA OPTIOS (hierna 'Optios bvba' genoemd) met ondernemingsnummer BE0629.718.060 en maatschappelijke zetel te Antwerpse Steenweg 19 in 9080 Lochristi, België ontwikkelt en commercialiseert software om de automatisatie van ondernemingen te bewerkstelligen (hierna ‘Optios' of ‘Software’ genoemd) die in real-time data doorstuurt (hierna 'Communicatie' genoemd) naar servers onder het beheer van Optios bvba (hierna 'Cloud' genoemd), waar de data verder wordt verrijkt en bewerkt (hierna 'Data Verwerking' genoemd) om de resulterende informatie via programma's op de smartphone, tablet, PC en gelijkaardige apparaten (hierna 'Applicatie' genoemd) ter beschikking te stellen. Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle contracten welke worden afgesloten tussen enerzijds Optios bvba en anderzijds de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, verder genoemd de ‘Klant’, die beroep doet op Optios bvba om hem diensten aan te bieden met betrekking tot: De aankoop, de configuratie en het gebruik van Optios, software die de automatisatie van ondernemingen bewerkstelligt; De aankoop, de levering en de configuratie van randapparatuur die kan gekoppeld worden aan de software Optios (hierna ‘Producten’ genoemd); De registratie en het onderhoud van domeinnamen; De aankoop, de configuratie en het gebruik van website en website hosting; De aankoop, de configuratie en het gebruik van mailboxen De bovenstaande opsomming vormt het geheel van dienstverleningen die Optios bvba aanlevert (hierna 'Diensten' genoemd). De software ‘Optios’ omvat onder andere online afspraken, een digitale agenda, klantenbestand, voorraadbeheer en kassa; deze opsomming is echter niet exhaustief en kan wijzigen door updates of verbeteringen die aangebracht worden, ook tijdens de duur van het contract of abonnement. Om Optios met bijhorende Diensten te gebruiken is een geldig abonnement vereist (hierna 'Abonnement' genoemd). De website www.optios.net alsook de software Optios zelf bevatten een online webshop van Producten en Abonnementen; het beheer van Abonnementen en de consultatie van documentatie; alsook de Applicatie (dit geheel wordt hierna 'Website' genoemd). Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke bepalingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle Producten, Diensten en Abonnementen die Optios bvba ontwikkelt en verkoopt. Behoudens het voorafgaand en schriftelijk akkoord van Optios bvba wordt geen enkele afwijking van deze voorwaarden toegestaan. Optios bvba behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van Producten en Abonnementen die worden geplaatst eens de wijzigingen zijn aangebracht. De laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden staat op de Website. Door een bestelling te plaatsen op de Website, via de bestelbon, per mail, per fax of telefonisch, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe die in acht te nemen; behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking vervangen deze algemene voorwaarden eender welke andere overeenkomst. De licentiegever Optios bvba verleent de licentienemer het niet-exclusieve recht de software (of dienst of Software-as-a-Service) van Optios te gebruiken voor de tussen partijen overeengekomen duur volgens de modaliteiten uiteengezet in deze overeenkomst en het bestelformulier. Dit betekent dat de licentiegever voor dezelfde software gelijktijdig aan verschillende licentienemers een licentie kan verlenen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN

 1. De Klant erkent een definitief en onherroepelijk elektronisch contract te hebben afgesloten vanaf het ogenblik Optios bvba de aanvaarding van haar aanbod ontvangt, zijnde op het ogenblik dat de Klant het adminpanel visualiseert dat verschijnt na afronding van de inschrijving via http://www.optios.net/nl/gratis-testen, via http://www.optios.net/en/free-try of door het aanklikken van een link (‘gratis testen’ of ‘free try’) op e-mails waarna men het adminpanel visualiseert en de algemene voorwaarden door de Klant werden aanvaard.

 2. Het contract is eveneens definitief en onherroepelijk vanaf het ondertekenen van een bestelbon of de ontvangst ervan via fax, briefwisseling of e-mail door Optios bvba of nog vanaf de ontvangst van de betaling van de Klant door Optios bvba. Tenzij Optios bvba de bestelling niet aanvaard op grond van motieven voorzien in huidige algemene voorwaarden, ontvangt de Klant een ontvangstbevestiging van zijn order per email binnen de 24u. Deze wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen vanaf deze de server bereikt waarop zich de mailbox van de Klant bevindt.

 3. Het contract wordt opgemaakt voor opéénvolgende periodes, gelijk aan de initiële periode van 1 jaar, welke stilzwijgend en automatisch wordt verlengd. Elk van de partijen kan het contract beëindigen volgens de bepalingen in artikel 8 van huidige algemene voorwaarden. De minimumduur is gelijk aan de initiële periode gekozen door de Klant (1 jaar). Voor het gebruik van de eerste (test-)maand is de Klant geen vergoeding verschuldigd aan Optios bvba. Indien de Klant de stopzetting niet aanvraagt bij Optios bvba voor het verstrijken van de eerste (test-)maand per e-mail, fax of aangetekend schrijven, start stilzwijgend de contractuele verbinding met opéénvolgende periodes, gelijk aan de initiële periode van 1 jaar, welke stilzwijgend en automatisch wordt verlengd.

 4. Het contract wordt geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van Optios bvba, zijnde de plaats waar de aanvaarding van het aanbod toekomt.

 5. Iedere persoon die voor rekening van de Klant of met verzoek te factureren aan de Klant een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de Klant, conform het artikel 1120 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk aansprakelijk blijven zo deze bestelling niet tijdig door de Klant wordt betaald.

 6. Optios bvba behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten of te weigeren, meer bepaald indien die bestelling onvolledig blijkt te zijn, indien de betaling niet wordt ontvangen of indien de meegedeelde gegevens kennelijk onjuist zijn. Bij het plaatsen van de bestelling en voor het afsluiten van het contract krijgt de Klant kennis van de uiterste datum waarop Optios bvba zich ertoe verbindt hem de Product te leveren. In geval van vertraging ten opzichte van de geplande leveringstermijnen kan Optios bvba alleen aansprakelijk worden gesteld in het geval waarin die vertraging aan Optios bvba te wijten is.

ARTIKEL 3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT

 1. De Klant verbindt er zich toe om elke nuttige informatie te verstrekken aan Optios bvba. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie. De Klant verbindt zich ertoe aan Optios bvba juiste informatie (contactgegevens etc.) te bezorgen en Optios bvba zo snel mogelijk kennis te geven van elke wijziging van die informatie.

 2. Optios bvba is in geen enkel geval verantwoordelijk voor elke informatie die al dan niet bewust wordt doorgegeven door de Klant of voor elke schade die hieruit zou voortvloeien.

 3. De Klant verbindt zich ertoe zijn contactgegevens (naam en Klantnummer) te vermelden in alle correspondentie met Optios bvba teneinde de authenticatie en de behandeling van zijn verzoek te vergemakkelijken. Alleen volledige verzoeken worden door Optios bvba in aanmerking genomen.

 4. De Klant zal alle kosten, voortvloeiend uit de schade die veroorzaakt werd door het leveren van niet correcte informatie door de Klant of door een derde partij die toegang heeft tot de rekening van de Klant, terugbetalen aan Optios bvba.

 5. Voor de registratie van een domeinnaam dient de Klant aan te geven dat hij de algemene voorwaarden van de betreffende nationale of internationale registratie autoriteit, verder genaamd de ‘Registry’, heeft gelezen en goedgekeurd, evenals de specifieke regels die gelden in geval van lokale representatie of administratief contact service aangeboden door Optios bvba, zijn dochterondernemingen of partners.

 6. De Klant authoriseert Optios bvba om na de registratie of de transfer van een domeinnaam de lock functionaliteit aangeboden door de Registry (of gelijkaardige diensten) te activeren, zonder meerkost, om het verlies van uw domeinnaam door een frauduleuze transfer te voorkomen. De Klant can steeds de unlock van de domeinnaam vragen zonder meerkost.

 7. De Klant beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien, gezien het onmiddellijke gebruik van het product/dienst.

 8. De Klant erkent uitdrukkelijk dat Optios bvba alle informatieverplichtingen zoals voorzien in de Wet op de Electronische Handel en de Wet op de Handelsgebruiken en Bescherming van de consument heeft nageleefd en deze permanent en duidelijk te bezichtigen zijn op de website van Optios bvba. (zonder limitatief te zijn de identificatiegegevens van Optios bvba, de bestellingsprocedure, prijsaanduidingen, ...)

 9. De Klant moet zich ervan vergewissen dat zijn uitrusting verenigbaar moet zijn met de technische specificaties van Optios.

 10. De Klant verbindt zich ertoe zich te schikken naar alle voorschriften betreffende de configuratie en het gebruik van de Optios en de documentatie te raadplegen zodra dat noodzakelijk blijkt te zijn.

 11. De Klant verbindt zich ertoe zijn betalingsverbintenissen in acht te nemen en de de Website www.optios.net of zijn aan Optios bvba verstrekte primaire e-mailadres regelmatig te raadplegen om er kennis te nemen van eventuele nieuwe berichten en informatie die Optios bvba verstrekt.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN OPTIOS BVBA

 1. Optios bvba behoudt zich het recht de aan de Klant geleverde diensten uit te breiden. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.optios.net, via e-mail, via SMS of per post.

 2. Optios bvba behoudt zich het recht de tarieven van het Abonnement of de Producten of de Diensten die van kracht zijn op de website www.optios.net te wijzigen. De Klant zal hiervan minstens één maand voor het einde van de lopende periode op de hoogte gebracht worden via de website www.optios.net, via e-mail, via SMS of per post. Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW. In geval van tariefverhoging, zal de Klant de toepassing van het nieuwe tarief mogen aanvaarden of mogen weigeren, in dit laatste geval moet de Klant zijn contract opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de mail welke de tariefwijziging aankondigt.

 3. Het tarief vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief BTW en alle bijhorende kosten. Die prijs bevat de prijs van de Producten en Abonnement, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de Producten en de verzendingskosten. De tarieven die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door Optios bvba op de Website meegedeelde tarieven. De Producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen. Alle tarieven op de Website kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

 4. Optios bvba behoudt zich het recht zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.optios.net, via e-mail, via SMS of per post.

 5. Optios bvba verbindt zich ertoe de goede werking van Optios en bijhorende Diensten te verzekeren en de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het behoud van de continuïteit en de kwaliteit van deze Diensten.

ARTIKEL 5. REGELS VAN GOED GEDRAG

 1. De Klant zal Optios niet misbruiken, door inbreuk te doen op het privéleven van anderen, en niet gebruiken voor illegale doeleinden, die indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde.

 2. De Klant verbindt er zich toe de diensten die aangeboden worden door Optios niet te gebruiken voor de hieronder geformuleerde doeleinden (deze lijst is illustratief en niet limitatief) : Het gebruik van Optios dat indruist tegen de internationale of lokale wetten, onder deze wetten verstaan we de Belgische wetten of de wetten die van kracht zijn in de landen; De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van anderen door het gebruik van misleidende identiteiten bij het versturen van berichten via Optios; Het versturen via Optios van inhoud die illegaal, hinderlijk, misbruikend, dubbelzinnig, onbeschaafd of tegen de openbare orde is ; Het versturen via Optios van inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van intellectuele eigendom of andere rechten van derden, inbegrepen de gedeponeerde merken en copyright; Het versturen via Optios van lasterlijke of negatieve inhoud ten opzichte van Optios bvba en alle hieraan verbonden maatschappijen of ten opzichte van elke andere persoon of maatschappij ; Het versturen van materiaal dat virussen, “Trojan horses”, “worms”, “time bombs”, of elk ander programma bevat dat schade kan berokkenen aan de electronische systemen van de bestemmeling; Pogingen om zonder toestemming, door het kraken van paswoorden of door middel van ellke andere methode, toegang te krijgen tot de diensten van Optios bvba, tot rekeningen van andere Klanten van Optios bvba, tot systemen en netwerken die in verbinding staan met Optios bvba ; Gebruik van de dienst voor doeleinden die indruisen tegen het strafrecht, tegen het burgerrecht of de publieke orde.

ARTIKEL 6. BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Optios bvba zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de daden van de Klant die indruisen tegen de regels van goed gedrag zoals verwoord in Artikel 5.

 2. Indien Optios bvba goede redenen heeft om te vermoeden dat een Klant zich niet houdt aan de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 5), zal Optios bvba de Klant via e-mail, post of per SMS bevelen om elke praktijk die de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 5) niet respecteert stop te zetten. Indien de Klant deze praktijken niet stopzet binnen een termijn van 2 dagen, behoudt Optios bvba zich het recht om de dienst te desactiveren. Hierdoor zal de dienst dus niet meer toegankelijk zijn voor de Klant. De Klant die de Diensten aangeboden door Optios bvba gebruikt heeft op een manier die niet conform de regels van goed gedrag van dit contract was, zal de eventuele waarde van de resterende Diensten niet terugbetaald worden.

 3. Optios bvba is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de email boodschappen die verstuurd worden door gebruik van zijn diensten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen ligt bij de Klant.

 4. Optios bvba is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gehost worden of gecreëerd werden op zijn platform of die via zijn platform toegankelijk worden gesteld (bijv. via de dienst ‘URL forwarding’ ). De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen en de inhoud ligt bij de Klant. Optios bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een “redirection” van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

 5. Optios bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken welke de Klant zou plegen op de intellectuele rechten in het algemeen. (zonder exhaustief te zijn, merkenrecht, auteursrechten, tekeneningen & modellen, ...)

 6. Optios bvba en/of zijn leveranciers kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade, incidenten, schadevergoeding uitgesproken als sanctie, bijkomende, speciale of indirecte schade, of voor elke andere schade van welke natuur ook, met name voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik van gegevens of van verlies van voordelen die voortvloeien uit of gebonden zijn aan het gebruik of het functioneren van Optios, door vertraging van Optios of de onmogelijkheid Optios te gebruiken, aan de levering of aan een fout bij de levering van de diensten, of voor schade die veroorzaakt wordt door elke informatie, elk materiaal, product, dienst en geassocieerd grafisch element, verkregen door middel van Optios of voortvloeiend uit het gebruik van de website, of deze verantwoordelijkheid nu al dan niet contractueel werd bepaald.

 7. De informatie, Producten en Diensten van Optios kunnen technische onjuistheden of typfouten bevatten. Deze informatie wordt regelmatig aangepast. Optios bvba en/of zijn leveranciers kunnen aangezet worden om op elk moment verbeteringen en/of aanpassingen aan te brengen aan deze website. Optios bvba en zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht functioneren, onderbrekingen of fouten in de electronische publicatie en de gerelateerde diensten.

 8. De Klant is verplicht Optios bvba te behoeden voor elke frauduleuse daad verricht door derden die betrekking heeft tot de diensten geleverd door Optios bvba. Deze garantie heeft tot gevolg dat de Klant Optios bvba zal bijstaan in zijn verdediging en Optios bvba volledig schadeloos zal stellen voor elk nadeel dat voortvloeit uit een dergelijke klacht (met name de gerechtelijke kosten, eventuele schadevergoedingen, enz.)

 9. Optios bvba behoudt zich het recht voor te weigeren over te gaan tot een aanvraag voor de registratie van domeinnamen bij schending van de Algemene Voorwaarden van de Registry en/of meer in het algemeen de domeinnamen die beledigend zouden zijn of tegen de goede zeden of de openbare orde zouden indruisen.

 10. De Klant aanvaardt zich te voegen naar de reglementering/wetgeving inzake de registratie van de domeinnamen. De Klant-Licentienemer is er zich ten volle van bewust dat deze regels vatbaar zijn voor herziening. De Klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat Optios bvba geen enkele bevoegdheid heeft over deze regels en evenmin verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit deze regels en de wijziging ervan. De Klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat de Registry een beslissing neemt over de registratie van elke domeinnaam volgens zijn registratie voorwaarden. Optios bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien de registratie van de domeinna(a)m(en) zou worden geweigerd door de Registry of later zou worden nietig verklaard, geannuleerd of opgeschort om welke reden dan ook. De Klant-licentienemer is en blijft de enige verantwoordelijke voor de gekozen naam en voor de beslissing over te gaan tot de registratie ervan als domeinnaam.

 11. Optios bvba behoudt zich het recht voor niet tot registratie van de domeinnaam en aldus het niet installeren en configureren van de software, over te gaan wanneer de Klant het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. Optios bvba is niet verantwoordelijk indien, tussen de periode van het aanvragen van een softwarepakket (evt. Incl. Domeinnaam) en de datum van effectieve betaling door Klant, de door Klant aangevraagde domeinnaam door een derde werd geregistreerd.

 12. De partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord op het gegeven dat de verantwoordelijkheid van Optios bvba in alle gevallen niet hoger zal kunnen zijn dan het bedrag door de Klant betaald voor dezelfde diensten of producten van het jaar welke het verzoek tot schadeloosstelling voorafgaat.

 13. Optios bvba kan in geen geval gehouden zijn eventuele directe of indirecte schade te vergoeden die de Klant lijdt bij het gebruik van de Producten en bijhorende Diensten, met inbegrip van exploitatieverliezen en handelsschade en, breder, gelijk welke schade die niet uitsluitend en rechtstreeks zou voortvloeien uit een tekortschieten door Optios bvba.

 14. De contractuele verbintenissen van Optios bvba zijn middelenverbintenissen. Optios bvba is niet aansprakelijk indien het gebrek aan uitvoering of de slechte uitvoering van haar verbintenissen te wijten is aan de Klant of aan technische voorwaarden die onafhankelijk zijn van de wil van Optios bvba.

 15. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de werking van Optios en bijhorende Diensten steunt op technologieën die worden ontwikkeld en geëxploiteerd door derden bij wie Optios bvba over geen enkel interventiemiddel beschikt. Optios bvba is dus niet aansprakelijk in geval van onderbreking of verminderde kwaliteit van de dienst wegens een probleem bij onder- of toeleveranciers, zoals de toeleveranciers van randapparatuur, de leverancier die instaat voor de Cloud, etc.

 16. Optios bvba is niet gehouden de werking van Optios en bijhorende Diensten te verzekeren in geval van gebeurtenissen van overmacht of gebeurtenissen die volledig van haar wil onafhankelijk zijn zoals stakingen, slechte weersomstandigheden, oorlogen, embargo's, defecten van het elektriciteitsnet of van internet, defecten van satellieten, gebrek aan inachtneming van hun verbintenissen door de operatoren voor mobiele telefonie.

 17. De Klant verklaart zich bewust te zijn van het feit dat de werking van de Dienst deels berust op informatie die Optios bvba ontvangt van de gebruikers van haar Diensten alsook van derden. Bijgevolg kan Optios bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de informatie die ze ontvangt van de gebruikers van haar Diensten of van derden onvolledig, vervallen of verkeerd zou zijn. In dit opzicht erkent de Klant dat de informatie die via de Applicatie wordt doorgegeven, onder alle voorbehoud wordt geformuleerd.

 18. Hoe dan ook kan de aansprakelijkheid van Optios bvba krachtens het contract niet hoger zijn dan het bedrag van de sommen die de Klant heeft betaald tijdens de afgelopen 12 (twaalf) maanden.

 19. De Klant is als enige aansprakelijk van het verkeerd gebruik van Optios. De Klant erkent dan ook dat de werking van Optios kan worden beïnvloed door een verkeerde handeling door de Klant.

ARTIKEL 7. BETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Optios bvba gaat enkel over tot het activeren van de Producten of Diensten op de rekening van de Klant als deze het verschuldigde bedrag van de bestelling betaald heeft.

 2. Alle facturen dienen ten laatste op hun vervaldatum betaald te worden. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met interesten 1% op maandelijkse basis op het openstaande hoofdbedrag excl. BTW, dit tot de algehele betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande hoofdbedrag, met een minimum van 25,00 € en met een maximum van 1.250,00 €, dit voor de buitengerechtelijke invorderingskosten en overige contractuele schade door Optios bvba geleden. De Klant aanvaardt overigens uitdrukkelijk een vergoeding verschuldigd te zijn op grond van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij Handelstransacties voor wat de gerechtelijke invorderingskosten betreft welke Optios bvba zou dienen te maken (o.a. de relevante deurwaarderskosten, advocatenkosten- en honoraria,...) De eventueel van toepassing zijnde belastingen en heffingen zijn voor rekening van de Klant.

 3. Bovendien zal/zullen bij niet-betaling van de factuur van Optios bvba, en na schriftelijke aanmaning tot betaling, binnen de voormelde termijnen, de product(en) of de dienst(en) door Optios bvba kunnen worden gedesactiveerd en zal/zullen zij bijgevolg onbeschikbaar zijn. De Klant beschikt over de mogelijkheid om door betaling van de onbetaalde facturen en de verwijlintresten de reactivatie te vragen van de desbetreffende product(en) of de dienst(en) door Optios bvba.

 4. Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of de desactivatie van een product of dienst vallen volledig ten laste van de Klant.

ARTIKEL 8. VERBREKING VAN HET CONTRACT

 1. Het Abonnement of contract treedt in werking op de dag van aankoop door de Klant of op de dag waarop hij Optios activeert, i.e. bij het online activeren waarna het beginscherm wordt gevisualiseerd, bij het ondertekenen van de bestelbon, het plaatsen van een bestelling per fax of e-mail of de betaling van het aankoopbedrag, welk van deze acties het eerst is gebeurd. De duur van een Abonnement is 12, 24, 36 of 48 maanden in geval van voorafbetaling of 12 maanden in geval van maandelijkse betaling.

 2. De Klant kan het huidige Abonnement of contract beëindigen met een vooropzeg van twee maanden door een schriftelijke aankondiging die dient gestuurd te worden per aangetekende post naar Optios bvba, Antwerpse Steenweg 19, 9080 Lochristi, België. Om in aanmerking te komen, moet het verzoek tot verbreking vanwege de Klant minstens de naam, BTW-nummer, het Klantnummer en de redenen van de verbreking bevatten. De Klant zal reeds betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald krijgen. De Klant heeft door de totstandkoming van het contract (zie Artikel 2) zich verbonden tot de betaling van de volledige bedrag van het Abonnement dat hij/zij of een persoon die zich sterk maakt in naam van deze persoon, heeft besteld op het moment van de totstandkoming van het contract.

 3. Optios bvba kan dit contract beëindigen met een vooropzeg van twee maanden en de geleverde diensten door Optios bvba stopzetten door schriftelijke aankondiging die per aangetekende post wordt verstuurd naar de Klant. De Klant zal het restant van het abonnementsgeld voor de rest van de periode terugbetaald krijgen binnen de termijn van dertig dagen volgend op de aankondiging van de beëindiging van dit contract. Indien de Klant de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 5) niet respecteert of in geval van verzoek door bevoegde overheden, kan Optios bvba het contract vervroegd stopzetten volgens de regels en de procedure vermeld in artikel 6, paragraaf 2.

 4. Optios bvba behoudt zich het recht voor om het contract op te zeggen indien de Klant het product of de dienst heeft besteld met behulp van foutieve gegevens of niet in overeenstemming met de verklaringen en garanties van de algemene voorwaarden. In geen geval zal de abonnementskost voor de rest van het lopende registratiejaar gecrediteerd worden.

 5. De Klant aanvaardt dat indien de opzegging van het contract voor het gebruik van het product of dienst niet minstens twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode gebeurt zoals hierboven beschreven, dit beschouwd wordt als een stilzwijgende verlenging van het contract. De Klant zal in desbetreffende geval ook de prijs van de volgende abonnementsperiode voor dezelfde producten dienen te betalen.

 6. Na de stilzwijgende verlenging kan de Klant de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke aankondiging die dient gestuurd te worden per aangetekende post naar Optios bvba, Antwerpse Steenweg 19, 9080 Lochristi, België met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Artikel 8.4. is niet van toepassing op de Klant-Consument.

ARTIKEL 9. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEGENEREERDE DATA

Dit artikel handelt over de vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens van zowel de zaakvoerders van vennootschappen of eenmanszaken die een aankoop gedaan hebben bij Optios bvba, hierna genoemd ‘Klant’, alsook gegevens van de vennootschappen of eenmanszaken zelf, evenals klanten van deze ‘Klant’, hierna genoemd ‘Eindklant’ en gegenereerde data door het gebruik van de software Optios.

 1. De persoonlijke gegevens van de Klant en zijn Eindklanten zijn geregistreerd in de databases van Optios bvba. De Klant beschikt over een toegangsrecht en het recht om zijn eigen gegevens en de gegevens van zijn Eindklanten te corrigeren.

 2. Door het gebruik van de software Optios wordt er onlosmakelijk door de Klant data gegenereerd. De Klant geeft de toestemming aan Optios bvba om deze data op te slaan in de databases binnen het beheer van Optios bvba en te verwerken. Deze data houdt verband met het gebruik in de software, financiële cijfers van de zaak van de Klant en gegevens van Eindklanten van de Klant. Deze opsomming is niet exhaustief. Optios bvba verbindt zich ertoe om alle voorgenoemde gegenereerde data van de Klant op een vertrouwelijke manier te behandelen. De Klant geeft de toestemming aan Optios bvba om Data gerelateerd aan het gebruik in de software te verwerken en te gebruiken teneinde de dienstverlening door Optios bvba en de software Optios te verbeteren en uit te breiden. De gegenereerde data door de Klant wordt niet gedeeld met een derde partij, tenzij de Klant hier uitdrukkelijk de toestemming voor geeft aan Optios bvba. Indien de Klant hier de toestemming voor geeft aan Optios bvba wordt de gegenereerde Data op een geanonimiseerde en geagregeerde wijze gedeeld met een derde partij, teneinde de bescherming van het zakengeheim en de bescherming van persoonsgegevens te vrijwaren.

 3. De gegevens van de Klant zullen door Optios bvba gebruikt worden in het kader van klantenadministratie, marktstudies en diensten en voor de promotie van onze producten en diensten. Indien de Klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dit laten weten per e-mail info@optios.net, per fax op nr +32. 51 809 908, of per post op het volgende adres : Optios bvba (Antwerpse Steenweg 19, 9080 Lochristi, België).

 4. De gegevens van de Eindklant worden, onder voorbehoud van de toestemming van de Eindklant aan de Klant, opgeslaan en verwerkt in het kader van het gebruik van de software Optios door de Klant. Binnen de software Optios kan de Klant deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van zijn klantenadministratie, marktstudies, verbetering van dienstverlening en voor de promotie van zijn diensten en producten. De Klant is volledig aansprakelijk voor de toestemming van de Eindklant aan de Klant voor het delen van persoonsgegevens, meer in het bijzonder identificatiegegevens, e-mailadressen en demografische gegevens. Optios bvba is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonsgegevens van Eindklanten.

 5. Optios bvba verbindt zich ertoe om alle gegevens van de Klant en de Eindklant op een vertrouwelijke manier te behandelen, volgens de nationale en internationale bepalingen, waaronder onder meer de Belgische wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter (K.B., 18 maart 1993), gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (K.B., 3 februari 1999).

 6. Aldus, Geeft Optios bvba geen enkele informatie betreffende de e-mail adressen en de gegevens van de leden, partners, klanten, prospecten, werknemers, relaties, vrienden van de Klant door, noch deelt deze gegevens met een derde partij zonder hiertoe vooraf schriftelijke en expliciete toestemming gevraagd te hebben aan de Klant en waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende personen hun toestemming gegeven hebben voor dit specifiek gebruik van hun gegevens en hierbij te garanderen de regels en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van gegevens met persoonlijk karakter. Optios bvba zal geen enkele informatie van de Klant (GSM nummer, e-mail adres, telefoon en fax nummer, demografische gegevens of identificatiegegevens) doorgeven, delen of verkopen aan een derde partij, zonder de toestemming van de Klant of zonder dat deze laatste het doel ervan kent. Geeft Optios bvba geen enkele informatie betreffende het adres, de e-mail, telefoonnummers, demografische gegevens en de gegevens van de leden, partners, klanten, prospecten, werknemers, relaties, vrienden van de Eindklant door, noch deelt deze gegevens met een derde partij zonder hiertoe vooraf schriftelijke en expliciete toestemming gevraagd te hebben aan de Klant en waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende personen hun toestemming gegeven hebben voor dit specifiek gebruik van hun gegevens en hierbij te garanderen de regels en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van gegevens met persoonlijk karakter. Voorafgaand aan de toestemming van de Klant aan Optios bvba, moet de Klant de toestemming hebben van zijn Eindklant om zijn persoonlijke gegevens te laten opslaan, verwerken en gebruiken door een derde partij. Optios bvba zal geen enkele informatie van de Eindklant (GSM nummer, e-mail adres, telefoon en fax nummer, demografische gegevens of identificatiegegevens) doorgeven, delen of verkopen aan een derde partij, zonder de toestemming van de Klant en toestemming van de Einklant aan de Klant of zonder dat de Klant en Eindklant het doel ervan kent.

 7. Optios bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden indien de Klant de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen niet naleeft.

 8. De Klant stemt ermee in dat Optios bvba de persoonsgegevens van de Klant en Eindklant verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Optios bvba. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de Belgische en internationale bepalingen, waaronder meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992.

 9. Overeenkomstig de wetsbepalingen heeft de Klant het recht te vragen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden verbeterd, aangevuld, bijgewerkt, vergrendeld of gewist indien blijkt dat die gegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of niet langer geldig zijn of indien het inzamelen, gebruiken, meedelen of bewaren van die gegevens verboden is.

 10. De Klant heeft ook het recht om zich om wettige redenen te verzetten tegen het feit dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden verwerkt. Als gevolg van een dergelijk verzet wordt het echter onmogelijk om het contract uit te voeren. In dit geval blijven de vergoedingen verschuldigd door de Klant, die Optios en bijhorende Diensten echter niet langer kan gebruiken. De Klant kan deze rechten uitoefenen door een brief per post te versturen, samen met een identiteitsbewijs, naar de maatschappelijke zetel van Optios bvba.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

Optios bvba is de exclusieve houder van alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Optios en bijhorende Diensten. Optios bvba is tevens de enige eigenaar van de gegevens die automatisch worden verzameld door Optios of tijdens het gebruik van de bijhorende Diensten door de Klant. De Klant verleent aan Optios bvba de uitdrukkelijke toelating om deze gegevens te exploiteren overeenkomstig artikel 13 van deze voorwaarden. Optios is een gedeponeerde merk dat toebehoort aan Optios bvba. Geen enkele bepaling van deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd alsof ze een overdracht van een intellectueel eigendomsrecht op deze onderscheidende tekens ten voordele van de Klant tot stand zou brengen.

ARTIKEL 12. KLANTENDIENST EN KLACHTEN

De Klantendienst van Optios bvba voor vragen over de producten of diensten, technische bijstand en dienstverlening na verkoop is bereikbaar via e-mail. Klachten m.b.t. de facturatie, de producten of diensten van Optios bvba moeten het voorwerp zijn van een geschrift dat aangetekend wordt verzonden binnen een termijn van 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur of nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan. Gebeurt dat niet, dan worden klachten niet in aanmerking genomen. Optios bvba verbindt zich ertoe eventuele ernstige klachten te beantwoorden binnen een termijn van 30 (dertig) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Ernstige klachten worden in deze context gedefinieerd als een klacht ten gevolge van een technisch defect of probleem waardoor het gebruik van Optios volledig belemmerd wordt.

ARTIKEL 13. LICENTIE VOOR GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

De software Optios (hierna de 'Software') werd ontwikkeld door Optios bvba en zij is de exclusieve eigenaar. Door het gebruik van Optios en bijhorende Diensten gaat de Klant volledig akkoord met de gebruikslicentie, behoudens afwijkingen die uitdrukkelijk, schriftelijk en van tevoren worden goedgekeurd door Optios bvba. 1. Verleende rechten Optios bvba kent aan de Klant een persoonlijk, beperkt, onoverdraagbaar en niet exclusief recht toe om de Software te gebruiken (hierna de 'Licentie' genoemd) onder de hierna beschreven voorwaarden: - De Licentie omvat uitsluitend het recht om de Software (met inbegrip van de documentatie) te gebruiken voor de duur van het contract; - De Licentie omvat geen enkele overdracht van eigendom van de Software of van een van zijn elementen (met inbegrip van de documentatie) ten gunste van de Klant; - De Klant verbindt zich ertoe de Software en de bijhorende documentatie niet te decompileren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te arrangeren of te wijzigen, zelfs indien dergelijke handelingen noodzakelijk zouden zijn om de Software te kunnen gebruiken conform zijn bestemming; - De Klant verzaakt aan elke handeling van overdracht of herverdeling van de Software of van sublicentie van de Software zonder uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van Optios bvba. Optios bvba behoudt zich het recht voor haar rechten op de Software over te dragen aan een derde. De Licentie wordt van rechtswege en zonder vergoeding verbroken in geval van inbreuk door de Klant op de bepalingen in verband met die licentie. Daar de Software vereist dat er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de licentie eveneens van rechtswege verbroken indien de Klant zijn recht uitoefent om de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden. 2. Updates van de Software Van tijd tot tijd mag Optios bvba de Software van op afstand bijwerken om de prestaties van die Software te verbeteren en eventuele fouten te corrigeren die tijdens de uitvoering van het contract worden vastgesteld. De Klant verbindt zich ertoe de automatische bijwerking van de Software toe te laten en het downloaden en installeren van de gegevens die Optios bvba van op afstand doorgeeft niet te onderbreken. De Klant erkent dat, tijdens het proces van bijwerking de Software eventueel niet correct zou werken. 3. Garanties op de Software Optios bvba verzekert aan de Klant de goede werking van de Software, voor zover de Klant de updates correct installeert. Optios bvba waarborgt echter niet: - dat de werking van de Software ononderbroken en vrij van alle fouten zal zijn, en evenmin dat eventuele anomalieën van de Software zullen worden gecorrigeerd; - dat de Software is aangepast aan de persoonlijke behoeften van de Klant of aan een specifiek gebruik. Bovendien kan Optios bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van informatie of gegevens noch voor eender welke andere rechtstreekse of indirecte schade als gevolg van het gebruik Optios en de bijhorende Diensten.

ARTIKEL 13. GARANTIE EN DIENSTVERLENING NA VERKOOP

 1. Algemene bepaling Overeenkomstig de wettelijke garantie van de defecte producten zijn de Producten die de vennootschap Optios bvba in de handel brengt gewaarborgd tegen elk geval van defecte werking gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de datum van de levering aan de consument. Deze garantie dekt het werk, de losse onderdelen en de functionele accessoires die worden geleverd. De garantie begint niet opnieuw te lopen telkens iets wordt omgewisseld.

 2. Beperking van garantie De garantie geldt niet voor defecten die te wijten zijn aan een abnormaal gebruik. Meer bepaald is de garantie niet van toepassing in de onderstaande gevallen: - Poging tot repareren of demonteren van de randapparatuur door een onbevoegd persoon; - Schade als gevolg van het gebruik van accessoires die niet beantwoorden aan de specificaties van Optios; - Onachtzaamheid, verkeerd gebruik, verkeerde installatie of schade die opzettelijk wordt aangericht door de gebruiker van Optios; - Slijtage of veroudering als gevolg van een abnormaal gebruik van de randapparatuur (o.a. het veelvuldig in- en uitpluggen van de randapparatuur); - Beperkte werking als gevolg van het ontbreken van een geldig Abonnement.

 3. Tijdens de Garantieperiode Voor elk gebrek aan conformiteit dat optreedt tijdens de garantieperiode, moet de Klant dit via e-mail melden aan Optios bvba. Indien de Klant een reparatie wenst moet de defecte randapparatuur worden teruggestuurd (zonder de doos, accessoires en handleidingen) naar een service adres van Optios bvba zoals vermeldt op de Website. De Klant zal desgevallend de verzendkosten ten zijne lasten nemen. Na ontvangst van het defecte toestel verbindt Optios bvba zich ertoe de randapparatuur te herstellen of te vervangen en binnen maximaal 21 (eenentwintig) werkdagen terug te sturen naar de Klant (zonder de doos, accessoires en handleidingen). Optios bvba behoudt zich het recht voor de kosten van beheer en vervoer aan te rekenen voor randappartuur die geen enkel defect vertoont.

 4. Buiten de Garantieperiode Voor elk gebrek aan conformiteit dat optreedt buiten de garantieperiode, moet de Klant dit via e-mail melden aan Optios bvba. Optios bvba zal een financieel voorstel maken voor de reparatie. Indien de Klant een reparatie wenst moet de defecte randapparatuur worden teruggestuurd (zonder de doos, accessoires en handleidingen) naar een service adres van Optios bvba zoals vermeldt op de Website.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

Noch de Klant, noch Optios bvba zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen vermeld in dit contract indien er zich overmacht (zoals erkend in de jurisprudentie) voordoet. Wat niet wordt beschouwd als overmacht: de Klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de diensten geleverd door Optios bvba.

ARTIKEL 15. FINALE CLAUSULE

De huidige algemene voorwaarden mag geen doorhalingen bevatten en heeft voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. In het geval dat bepaalde bepalingen van huidige algemene voorwaarden als onbestaand worden beschouwd, zullen de beide partijen de te verwaarlozen clausule vervangen door een clausule die beide partijen tegemoetkomt en die de gemeenschappelijke intenties ten goede komt.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt is de Belgische wetgeving van toepassing. Onverminderd de bepalingen van de organen die bevoegd zijn voor de oplossing van geschillen, zal elk geschil betreffende het onderhavige, de interpretatie of uitvoering ervan, bij gebrek aan minnelijke schikking, onder de uitsluitende rechtspraak vallen van de hoven en rechtbanken van Gent.

ARTIKEL 17. DIVERSE BEPALINGEN

In alle bovengenoemde zaken wordt Optios bvba vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder, die in deze hoedanigheid woonst kiest op de maatschappelijke zetel. De eventuele nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de andere bepalingen nietig worden. Deze algemene voorwaarden, hun interpretatie en hun uitvoering worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel. Alle geschillen voor een rechtbank zullen in het Nederlands worden gevoerd.

ARTIKEL 18. PRIVACY

 1. Terminologie

  Privacy Statement, Privacy Policy, privacybeleid: Het document waarin de procedures, beleidsregels en activiteiten op gebied van informatiebeveiliging van een bedrijf worden uiteengezet.

  Datalek: Het onrechtmatig toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens.

  GDPR-reglementering: General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacyregels. Effectief van invoering op 25 mei 2018.

  Cookies: Cookies zijn kleine pakketjes informatie die een webserver naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

  IP-adres: Een IP-adres, waarin IP staat voor Internet Protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), of in het Nederlands ‘netwerkkaart’, van een host in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet. Het is je digitale voetafdruk.

 2. Waarborgen privacy

  Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Dhair.be is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy statement kunt u lezen welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we deze gecapteerde data beveiligen. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. Onze privacy policy is volledig in lijn met de nieuwe GDPR-reglementering.

 3. Toestemming

  Door de informatie en diensten op Optios.net te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 4. Vragen

  Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van optios.net en specifiek Optios BVBA, kunt u ons benaderen via e-mail op hello@optios.net.

 5. Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

  Optios BVBA vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om content te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Optios BVBA vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

 6. Monitoren bezoekersgedrag

  Optios BVBA maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren (zie 5-Cookies), bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 7. Gebruik van Cookies

  Optios.net plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 8. Cookies uitschakelen

  U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 9. Toestemming

  Door de informatie en diensten op optios.net te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 10. Cookies van derde partijen

  Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door optios.net te beïnvloeden.

 11. Nieuwbrief

  Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (pop-up form) geeft u uw naam, functie, huidige werksituatie en e-mailadres op. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van mailings en voor marketingdoeleinden vanuit Optios BVBA. De adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derden.

 12. Beveiliging van gegevens

  Persoonlijke informatie verzameld door optios.net wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.

 13. Recht om vergeten te worden

  U kan beroep doen op uw ‘recht om vergeten te worden’. Al uw persoonlijke data (e-mailadres, naam, functie, e.a.) worden dan verwijderd uit onze database.

 14. Gebieden niet gedekt door ons Privacy Statement

  Persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of e-mailuitwisselingen worden niet gedekt door deze Privacy Statement. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door de controle van de sessies, maar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier.

 15. Gegevensuitwisseling met derden

  Persoonlijke informatie die u verstrekt worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa.

 16. Privacycommissie

  Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)

 17. Wettelijke gegevensverwerking

  De gegevensverwerkersovereenkomst kan u terugvinden via volgende link https://www.optios.net/build/download/Verwerkersovereenkomst.pdf

  De gegevensverwerking door Optios BVBA is conform GDPR en wettelijk. Bij vragen of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken via hello@optios.net